ระบบข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าระบบ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา-ระดับมัธยมศึกษา ครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องพิเศษ ครุภัณฑ์ห้องดนตรี ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชาเกษตร ครุภัณฑ์โรงฝึกงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา-ระดับมัธยมศึกษา ครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องพิเศษ ครุภัณฑ์ห้องดนตรี ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชาเกษตร ครุภัณฑ์โรงฝึกงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งบทดลองประจำเดือน กรกฏาคม 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุดระดับประถมศึกษา-ระดับมัธยมศึกษา ครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องพิเศษ ครุภัณฑ์ห้องดนตรี ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชาเกษตร ครุภัณฑ์โรงฝึกงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2563
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา มัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมระบบปฏิบัติการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศร่างขอบเขตของงานจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อบรมสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2563
โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกีฬารักบี้ฟุตบอล สัญจร
การอบรมพัฒนาวิทยฐานะและเก็บชั่วโมงพัฒนาจากหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ปีการศึกษา 2563
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา มัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" และโครงการ "โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนา
ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563
โรงเรียนครบุรีวิทยารับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมระบบปฏิบัติการ
การประชุมสัมมนาทางวิชาการออนไลน์ ระดับนานาชาติ
สำรวจข้อมูลครูต่างชาติ(ครูชาวฟิลิปปินส์)
การศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง(นปส.)รุ่นที่75
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ่ตามมาตรา 38 ค. (2)
การศึกษาหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 63
โรงเรียนบ้านเทพนิมิต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์การขอรับทุน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ่ตามมาตรา 38 ค. (2)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตามมาตรา 38 ค. (2)
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
ทุน Fulbright Foreign Language Taching Assistant Program(FLTA)
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ่ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ในตำแหน่งที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาออนไลน์
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ
ส่งเกียรติบัตรคณะกรรมการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ การสอบ NT ปีการศึกษา 2562
ส่งเกียรติบัตรคณะกรรมการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ การสอบ NT ปีการศึกษา 2562
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน รร โคกกระชาย-โนนกุ่ม
ประกาศก่อสร้างบ้านพักครู รร วัดไม้เสี่ยว
ประกาศก่อสร้างบ้านพักครู รร มาบตะโกเอน
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักครู รร ชุมชนเสิงสาง
ประกวดราคาบ้านพักครู/สนามกีฬา
ประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักครู รร บ้านลำนางแก้ว
การอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง
ประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักครู รร พนาหนองหิน
ประกวดราคาบ้านพักครู
ขอรับจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(รอบที่2)
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย โครงการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม ประจำปี 2562
การคัดสรรรางวัล "ผลงานวิจัยของคุรุสภา" ประจำปี 2563
ขอเชิญร่วมเสวนาการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตครู
แจ้งภาษีหัก ณ ที่จ่าย โครงการธุรการ 9000 ประจำปี 2562
แจ้งภาษีหัก ณ ที่จ่าย โครงการนักการSP2 ประจำปี 2562
แจ้งภาษีหัก ณ ที่จ่าย โครงการครูขั้นวิกฤต ประจำปี 2562
แจ้งภาษีหัก ณ ที่จ่าย โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2562
แจ้งภาษีหัก ณ ที่จ่าย โครงการนักการปกติ ประจำปี 2562
แจ้งภาษีหัก ณ ที่จ่าย โครงการครูวิทย์-คณิต ประจำปี 2562
แจ้งภาษีหัก ณ ที่จ่าย โครงการพนักงานราชการ ประจำปี 2562
แจ้งภาษีหัก ณ ที่จ่าย โครงการธุรการ 15000 ประจำปี 2562
แจ้งภาษีหัก ณ ที่จ่าย โครงการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
แจ้งจัดส่งเอกสาร
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
คู่มือฝึกอบรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน TOR
โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
โรงเรียนครบุรีวิทยารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม(นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.
ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563
การขอรับการสนับสนุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท
การอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา(สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 7
การรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ(นบส.ศธ.)รุ่นที่10
การสมัครคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2563
การคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนา
โครงการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์ VDO clip การสร้าง web site รองรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA on line )
การฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
การเสนอชื่อนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดีเด่น
ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนา
การเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563
เอกสารควบคุมภายใน ประจำปี 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
โครงการเกษียณอายุราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 36
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง(ส.นบส.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 12
การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 19
การให้ทุนสนับสนุน
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
รูปแบบหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2562
เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562
ปริมาณงานครูและนักเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 62
ปริมาณงานครูและนักเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัี้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ปีที่ 2
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมลูกจ้าง
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือก
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคลากรเป็นศิษย์เก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนา
ประชาสัมพันธ์โครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 9) และโครงการ “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 4)
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. รุ่นที่ 2 - 10/2562
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร “การเสริมสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ : การประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะ” (Empowering Strategy Professionals (S-Pro) : Smart City Workshop)
การสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
การสรรหาบุคคลเข้ารับรางวัลเก๊ยรติยศ "รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย" ประจำปี 2562
ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกาา ปกระจำปี 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนา
การคัดเลือกรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ.2562
คู่มืออบรมโปรแกรมAMSS++2562
แก้ไขคำสั่ง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอำนาจกับการทำงานเป็นทีมของครู ฯ
สอ.นครราชสีมา จำกัด ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่2/2562
การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562
ผลสอบ NT2561
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในตำแหน่งที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนครบุรีวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว 3 อัตรา
ประชาสัมพันธ์การขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญตประกอบวิชาชีพ
การอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) หรือข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
คู่มือการประเมินฯ(KRS)2562
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
ผลสอบ O-NET
การอบรมโครงการให้ัความรู้ทางการเงิน ประจำปี 2562
การคัดเลือกครูวิ่ืทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2562
การส่งผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมสถานศึกษา
การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2563
คู่มือ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา่ ประจำปี 2562
การดำเนินการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ของมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
การคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่ 6
แจ้งส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
ส่งเพิ่มเติมเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม
ส่งเพิ่มเติมเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561
การเสนอชื่อปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยฯ และเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นฯ พุทธศักราช 2562
เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุด,ห้องวิทยาศาสตร์,ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน,ศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2562
การคัดเลือก บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562
คู่มือการปฏิบัติงานธรุการโรงเรียนของ สพฐ.
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561(รอบที่ 1)
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นอัตราจ้าง โครงการการครุผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านหนองกก
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคาร สปช.301/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านใหญ่
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างบ้านพักครู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนศรีษะกระบือ
เปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2561
เกียรติบัตรการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 8 ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 (เพิ่มเติม ชุดที่ 5)
เกียรติบัตรการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 8 ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 (เพิ่มเติม ชุดที่ 4)
เกียรติบัตรการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 8 ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 (เพิ่มเติม ชุดที่ 3)
เกียรติบัตรการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 8 ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 (เพิ่มเติม)
เกียรติบัตรการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 8 ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2
ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การตรวจสอบการดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู (กรณีเกษียณอายุราชการ) + คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวด “ครู D7Days สำนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อนาคตไทย”
การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูสังคมศึกษา ของมูลนิธิสมาน - คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ประจำปี 2562
การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาศวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562
เอกสารประกอบการอบรม ควบคุมภายใน
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561
เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปีศึกษาศาสตร์
คำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
เสนอชื่่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
โครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 25 (พ.ศ.2561)
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่18
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง(ส.นบส.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 11
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนา
การประกวดคลิปวีดีโอในหัวข้อ "ความซื่อสัตย์สุจริต"เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2561
การคัดเลือกและจัดกำลังพลเข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา
โครการครูดีไม่มีอบายมูข รุ่นที่8/61
จำนวนนักเรียน 10 มิ.ย.61
การย้ายข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2561
เอกสารประกอบการอบรม โรงเรียนคุณธรรม
การคัดเลือกรางวัลเกียรติยศ "รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อนิทรวิชัย" ประจำปี 2561
การคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบจิตพอเพียงต้านทุจริต
ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ.2561
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
การกำหนด วัน เวลา ในการฝึกอบรม
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2561
คัดเลือกครูเข้ารับรางวัล Prime Minister"s Science Teacher Award 2018
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 3 ภาษา และประกาศนโยบายสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือนแรกปีงบประมาณ 2561
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2561
ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น.  ขอเชิญรับชมการประชุมทางไกล เรื่องการประชุมชี้แจงงบประมาณโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาานครราชสีมา เขต 3
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สพป.นครราชสีมา เขต 3
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561
โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ประจำปี 2561
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบที่ 2)
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสืบค้นข้อมูลหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง
คณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 12 พ.ศ.2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online
โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร รับครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ
แจ้งให้ข้าราชการครูผู้สมัครพัฒนา (ตามรายชื่อรอการตรวจสอบข้อมูล) ดำเนินการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม ในระบบการพัฒนาครู TEPE Online
แจ้งให้ข้าราชการครู ดำเนินการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม ในระบบการพัฒนาครู TEPE Online
ประกาศผลการคัดเลือก 38 ค (2) สพป.นครราชสีมา เขต 3 ที่ว่าง
ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online ประจำปีงบประมาณ 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู คร้ั้งที่12 พ.ศ.2561
การคัดเลือกและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แจ้งข้าราชการครูกรอกแบบคำร้องขอรหัสผ่านใหม่สำหรับเข้าระบบ Trianing.obec.go.th กรณีลืมรหัสผ่าน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลเพื่อรับย้าย/โอนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
แนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร "การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การคำนวณ" แบบออนไลน์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้าง โครงการครูผูัทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3
การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561
แนวทางการจัดกิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
บทสนทนาพื้นฐานภาษาอังกฤษ
คู่มือแนวทางสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษสู่อาเซี่ยน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online ประจำปีงบประมาณ 2561
การอบรม "โครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ประจำปี 2561
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559-2562
ประกาศรับย้าย/โอนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
แจ้งการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๐
คำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ต่อพ่วง
ประกาศผลการคัดเลือกโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การสร้่างแห่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2561
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง สิทธิประโยชน์อันพีงมีพีงได้ของลุกจ้างฯ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง สิท
ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
แบบสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
แบบสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน บุคลากรด้านคณิตศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ + ครูขั้นวิกฤต
คู่มือการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.3
คู่มือการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.2
คู่มือการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1
คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 - ม.3
ประกาศรับสมัครครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2561
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ + ครูขั้นวิกฤต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และไม่มีสิทธิสอบ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
มาตการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็อัตราจ้าง
การเสนอชื่อบุคลากรเป็นศิษย์เก่าดีเด่น
โครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล "ศิลปาธร"
การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2561
ประกาศผลการคัดเลือก 38 ค (2)
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครประกาศฯของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2561
การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสืบสานตำนานต้นไม้
ประกาศรับสมัครครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง
ประกาศรับสมัครอัตราจ้างสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอน บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค (2)
การคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบและพัฒนาคลังสารสนเทศท้องถิ่นดิจิทัล
ส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่ง 38 ค(2) ที่ว่าง
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8
หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ(นบก.ศธ.)รุ่นที่ 5
การคัดเลือกรางวัลเลิศรัฐ
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารสินทรัพย์
ขอเชิญเข้าร่วม “สัมมนาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นโคราชบ้างเอง”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (หน่วยพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
ประกาศสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560
การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้ที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การประสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (หน่วยพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
การพิจารณาเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560
การประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนา
การประชุมสัมมนาโครงการ "พัฒนาครูสู่ชีวิตใหม่"
รางวัล MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2559
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (หน่วยพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
ขอเรียนเชิญเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
คู่มือและแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน
การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูและการจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครูครั้งที่ 62
ทุนศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ ประจำปี 2561
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ.
การสึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 118 ประจำปีงบประมาณ 2561
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดอบรมโครงการฝึกครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพในประชาคมอาเซียน
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง(ส.นบส.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 10
คำสั่งบรรจุแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
การสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริการเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 17
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประชุม Video Conference เรื่อง ระบบการลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
แจ้งพิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตฯ ประจำปี ๒๕๖๐
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษษที่ยั่งยืน
โครงการเชิดชูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ประจำปี 2560
การประชุม Video Conference เรื่อง ระบบการลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ประจำปี พ.ศ.2560
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี 2560
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชชีพทางการศึกษา โครงการครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี พ.ศ.2560
การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอน 38 ค (2)
ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ.
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการเงินการบัญชีในสถานศึกษา
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
โครงการยกย่องบุคคลผู้ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ.
ศูนย์การค้าเทอร์นอล21 โคราช ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา
ด่วน! ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาหมดอายุ รีบต่ออายุก่อนวันที่ 6 มิ.ย. 2560 (ล่าช้าเสียเดือนละ 200 บาท)
บ้านวังหิน บ้านหนองนมนาง บ้านหลุ่มเงิน บ้านหนองตาด ติดต่อ อ.วิลาศิณี 084-4167213 โรงเรียนมารีย์วิทยา โครงการโรงเรียนพี่ช่วยเหลือโรงเรียนน้อง
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (หน่วยพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
ประชาสัมพันธ์การอบรม (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม)
ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ม.นเรศวร ประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนา
ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนา
คู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (หน่วยพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559
แผนปฏิบัติการ สพป.นครราชสีมาเขต 3 ปี 2560
การคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (หน่วยพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
การสรรหาผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559
โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ปีการศึกษา 2560
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรี
การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2560
การดำเนินการทดสอบการประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาตร์และคณิตศาตร์ช่วงชั้นที่ 3
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างส่วนราชการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560
การรายงานข้อมูลพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (หน่วยพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
ประกาศผลการสอบพนักงานราชการ
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (หน่วยพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ตัวชี้วัดการสอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้าง ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอัตราจ้าง ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรณีปฏิบัติหน้าที่หลายโรงเรียน
รายงานการประชุมกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประกาศผลการสอบพนักงานราชการ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2
แจ้งรายงาน แบบประเมินความพึงพอใจในโครงการคูปองพัฒนาครู ปี 2559
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ รร.เจียรวนนท์อุทิศ 2
รับสมัครลูกจ้างชั่วครางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน รร.ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร
โรงเรียนครบุรีวิทยารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (หน่วยพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมสภานักเรียน
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรมสภานักเรียน
ประกาศรับสมัครครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ รร.ปักธงชัยชุณหะวัณฯ
ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนา
ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนา